“5 สิ่งควรรู้” เกี่ยวกับ ICANN

“5 สิ่งควรรู้” เกี่ยวกับ ICANN

     Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN เป็นองค์กรสากลที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานและพัฒนาระบบชื่อโดเมนโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับ ICANN เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโลก โดย สพธอ. ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่าง ICANN และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโลกที่ดำเนินการผ่าน ICANN และการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ICANN มีความสำคัญและบทบาทหน้าที่อะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ สพธอ. สามารถติดตามได้ที่

5 สิ่งควรรู้ เกี่ยวกับ ICANN

 

ขอบคุณที่มา: ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization).

About the author

Support Dept administrator